Vilkår NPS

Medlemskap i NPS er tilgjengelig for yrkesaktive profesjonelle fotografer som personlig eier minst fem av Nikons profesjonelle produkter, hvorav minst to er profesjonelle kamerahus, og som er bosatt i Norge med Norge som base for sin yrkesvirksomhet. Informasjon om hvilke kamerahus og annet utstyr som kvalifiserer eieren for medlemskap i NPS finnes tilgjengelig på www.nikon.no. Søkere må kunne dokumentere at hun/han er yrkesaktiv ved å vedlegge kopi av pressekort, ansettelsesbevis, firmaattest for eget selskap eller lignende. Beslutning om godkjennelse av søknaden om medlemskap gjøres utelukkende av Nikon og kan ikke ankes. Medlemskap i NPS er en tjeneste som Nikon tilbyr i henhold til betingelser Nikon selv fastsetter. Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre vilkårene for medlemskap i NPS og/eller de tjenester og fordeler som Nikon gir gjennom medlemskapet. Medlemskap i NPS er ikke en fordel som er sammenkoblet med kjøp av produkter, men skal sees som et separat tilbud. Medlemmet har ikke rett til noen form for erstatning med begrunnelse i Nikons endring av vilkår og tilbudte tjenester. Søknader som oppfyller kravet til utstyr for medlemskap, men som ikke kan dokumentere yrkesmessig virksomhet, blir automatisk tilknyttet Nikons program for avanserte brukere, NPU – Nikon Professional User.
 
Tilbudet om prioritert service, support og andre produktrelaterte tjenester gjelder bare for Nikon Professionell utstyr som er registrert på Nikons webside for produktregistrering. Tilbudet om låneprodukter i forbindelse med service eller andre situasjoner, gjelder under forutsetning av at låntageren forplikter seg til å behandle utstyret i henhold til de retningslinjer Nikon gir samt å levere tilbake utstyret i den stand det hadde da det ble utlånt og til det tidspunkt man har avtalt.

 
I løpet av låneperioden er Medlemmet eneansvarlig og har risikoen for alle skader og øvrige feil som kan oppstå på utstyret og som ikke ville blitt omfattet av Nikon normale garantiaforpliktelser dersom låneutstyret hadde vært Medlemmets eiendom. Dersom utstyret skades i løpet av lånetiden, har Nikon rett til på Medlemmets bekostning å bringe utstyret tilbake i den stand det hadde ved lånets begynnelse.

Dersom låneutstyret ikke leveres tilbake på det avtalte tidspunktet, har Nikon rett til å fakturere Medlemmet for utstyret i henhold til Nikons til enhver tid gjeldende prisliste. Låneutstyr som overleveres Medlemmet er og forblir Nikons eiendom og får ikke av Medlemmet overlates, pantsettes, leies ut eller på noen annen måte behandles slik at Nikons eiendomsrett på noen måte opphører eller innskrenkes. Medlemmet får ikke lov til å låne ut det lånte utstyret til andre eller la noen andre tre inn som låntager i sitt sted. Låntageren får ikke fjerne eventuelle merker som angir at låneutstyret tilhører Nikon. Dersom Medlemmet går konkurs eller utsettes for krav om pant, skal kopi av låneavtalen umiddelbart fremvises for kreditor og utstyret umiddelbart leveres tilbake til Nikon. Medlemmet er alene ansvarlig for sitt bruk av låneutstyret og skal holde Nikon skadesløs med hensyn til eventuelle krav fra myndigheter og/eller tredje part. Nikon kan, men er ikke pliktig til å tilby produktlån, dersom grunnen til forsinket service beror på omstendigheter som ligger utenfor Nikons kontroll som f.eks. brann, oversvømmelse, naturkatastrofe, endrede myndighetsbestemmelser, myndighetsinngrep, krig, opptøyer, embargo, driftsstopp eller feil eller forsinkelse fra underleverandører.

 
Nikons ansvar er begrenset til skader som er forårsaket av grov uaktsomhet fra Nikons side og omfatter bare erstatning for direkte tap for sannsynlige og dokumenterte kostnader for Medlemmet. Erstaning gis ikke i noe tilfelle for indirekte skade. Erstatningskrav fra Medlemmet kan ikke gjøres gjeldende med mindre kravet reises innen ett år fra den dag da medlemmet fikk, eller burde ha fått kjennskap til, den omstendighet som kravet grunnes på. Medlemmet kan ikke rette ytterligere klager mot Nikon enn hva som angis i disse Medlemsbetingelsene.

Ved å søke om medlemskap i NPS gir søkeren Nikon tillatelse til å kommunisere med søkeren via e-post, sms, brev eller på annen måte for å informere om produkter, tjenester og annet som Nikon tilbyr markedet. Denne tillatelsen gjelder fra og med søknaden om medlemskap sendes inn, til medlemskapet i NPS opphører, og er en forutsetning for at medlemmet skal være kvalifisert for medlemskap i NPS.

Om Medlemmet gir Nikon beskjed om at retten til å kommunisere med Medlemmet ikke lenger er tilstede ved registrering på www.nikon.no eller på annen måte, opphører medlemskapet i NPS med umiddelbar virkning. Medlemskapet i NPS er personlig og kan ikke overdras til noen annen. Medlemmet har heller ikke rett til i noe tilfelle å sette en annen i sitt sted når det gjelder fordeler, tilbud eller andre forhold som hører til medlemskapet i NPS. Medlemskap i NPS gjelder i to år etter at søknaden er godkjent og forutsetter at de foranstående vilkårene er oppfylt. I slutten av toårsperioden kommer Medlemmet til å kunne tilbys forlenget medlemskap i henhold til de medlemsvilkårene som da gjelder. Om Medlemmet selger utstyret, opphører sin yrkesvirksomhet eller på annen måte endrer forutsetningene for medlemskapet sitt, er Medlemmet pliktig til å gi Nikon beskjed om dette. NPS-medlemskortet er Nikons eiendom og skal etter avsluttet medlemskap sendes tilbake til Nikon på medlemmets bekostning.